Język
Regulamin

Najważniejsze punkty regulaminu:
Wszystkie podane w sklepie ceny zawierają podatek VAT

Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Dowód zakupu jest przesłany drogą elektroniczną na wskazany przez kupującego adres e-mail.

Za zakupy w sklepie można zapłacić w następującej formie: przelewem - przedpłatą, poprzez system PayPal, Dotpay, Przelewy24, kartą płatniczą Visa lub Mastercard.

W terminie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru drogą wysyłkową, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny.

Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.


Pełna treść regulaminu:
I. Postanowienia ogólne
II. Dane kontaktowe
III. Realizacja zamówienia
IV. Gwarancja zwrotu towaru i bezpieczna przesyłka
V. Ochrona danych osobowych
VI. Postanowienia końcowe

 

I. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy MJ6 GEAR działa pod adresem: https://mj6gear.pl, prowadzony jest przez PHU Anita Juszczak-Olizarowicz, z siedzibą w Czerwieńsku przy ulicy Młyńskiej 4, działający pod numerem NIP: PL9730764418, REGON: 080411620 ;

Regulamin określa zasady korzystania z Naszego sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego Umów sprzedaży Towarów znajdujących się w asortymencie niniejszego sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które podane są oddzielnie przy składaniu zamówienia.

Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny w sklepie internetowym, jak również pocztą elektroniczną na adres: mj6gear@gmail.com.

Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez klienta.

 

II. Dane kontaktowe

Dane kontaktowe Sprzedawcy:

  1. Adres pocztowy: ul. Młyńska 4, 66-016 Czerwieńsk, Polska
  2. Adres poczty elektronicznej: mj6gear@gmail.com
  3. Numery telefonów: +48 698679195
  4. Numer rachunku bankowego:
    1. (PLN) PL58 1020 5402 0000 0202 0441 0478
    2. (EUR) PL52 1020 5402 0000 0902 0462 9657
  5. Ze sprzedawcą można kontaktować się za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
  6. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.

III. Realizacja zamówienia
Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się dostarczać produkty wolne od wad.
Czas realizacji zamówienia dla Polskich i zagranicznych klientów to 30 dni roboczych, jednak może się on zostać wydłużony w przypadku dużej ilości zamówień lub złożoności zamówienia, o czym klient zostanie niezwłocznie poinformowany w momencie stwierdzenia braku możliwości zrealizowania zamówienia w wyznaczonym terminie. W przypadku produktów dostępnych w magazynie będą one wysyłane dopiero po wyprodukowaniu brakujących części zamówienia.

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych danych, umożliwiających otrzymanie przez klienta zamówionego towaru oraz numeru telefonu pozwalającego na weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.

W uzasadnionych przypadkach sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty - każdorazowo podając przyczynę takiego działania.

Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.

Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy.

Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z klientem.

Dowód zakupu jest przesyłany drogą elektroniczną na wskazany przez kupującego adres e-mail.

W przypadku przedpłaty na konto pieniądze na koncie muszą się pojawić w ciągu 10 dni. Jeśli się tak nie stanie transakcja zostaje anulowana.


Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:

a) Poprzez system PayPal.

b) poprzez system DotPay

        - obsługa kart Visa, Mastercard

c) Poprzez system Przelewy24

d) Przelewem na rachunek bankowy.

        - PL 58 1020 5402 0000 0202 0441 0478
        - EU 52 1020 5402 0000 0902 0462 9657

Towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek.

 

IV. Czas i koszty transportu

Czas dostarczenia przesyłki to:

Przesyłki krajowe oraz zagraniczne dostarczane są za pośrednictwem:
Poczta Polska – zaplanowane (nie gwarantowane) doręczenie w ciągu 7 dni roboczych w zależności od miejsc przeznaczenia.

KOSZTY WYSYŁKI:

Przesyłki krajowe i zagraniczne na podstawie aktualnego cennika Poczty Polskiej.

 

V. Prawo do odstąpienia od umowy, reklamacje

Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. VII Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.
Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu .

Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien, po uprzednim kontakcie ze sprzedawcą odesłać go na adres firmy. Koszt zwracanego przedmiotu sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon, oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

VI. Ochrona danych osobowych


1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy Sprzedaży.
3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
4. Dane Osobowe Klienta udostępnione w ramach Sklepu Internetowego będą przetwarzane przez Sprzedawcę w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy w ramach Sklepu Internetowego.
5. Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym.

 

VII. Postanowienia końcowe
Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy i brzmi on następująco:


MJ6 Gear
PHU Anita Juszczak-Olizarowicz
ul. Młyńska 4
66-016 Czerwieńsk

 

Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką potwierdzenia zamówienia.

O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących czasowo (np. przerwa urlopowa) klienci informowani są w najbardziej widocznym miejscu na stronie głównej - w powitaniu.

Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

 

VIII. Wzór formularza odstąpienia od umowy
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:
PHU Anita Juszczak-Olizarowicz
ul. Młyńska 4
66-016 Czerwieńsk
mj6gear@gmail.com


Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl